ROLAND KREBS, SUPERWIEN URBANISM

EN/

Roland Krebs, superwien urbanism zt gmbh

Time and Place: 9PM, 7th of July 2023, Kino Armata

Roland Krebs is an urban planner and designer from Vienna (Austria) who develops strategic action plans for cities to tackle urban growth. Since 1999, he has gained international experience in urban planning and design projects in Latin America and the Caribbean, Central and South Asia, Central and Southeast Europe, and Africa. He studied urban and regional planning at the Vienna University of Technology (TU WIEN) and graduated in strategic management (MBA) at the Universidad de Belgrano (UB) in Argentina, before receiving a postgraduate degree at Universitat Oberta de Catalunya (UOC) in Barcelona (Spain) in cooperation with Oficina del Historiador de La Habana (Cuba). Roland is a member of the chambers of architects in Vienna and Berlin and is currently Lead Expert at URBACT, the European Union’s cities program. Roland teaches urban planning and design at the TU WIEN, the University of Art and Design in Linz, and the University of Applied Sciences FH Campus Architecture and Green Buildings in Vienna. He is a co-founder of superwien and board member of wonder- land—platform for European architecture.

Superwien is a studio for urbanism and sustainable architecture based in Vienna (Austria). The company, founded by Roland Krebs and Stefan Mayr in 2017, is dedicated to supporting public institutions in their search for sustainable urban projects. Superwien is experienced in participatory and dialogue-oriented planning techniques within the framework of metropolitan and regional development plans, urban strategy plans, and master plans, as well as public space and placemaking projects. As consultants to multilateral organizations such as the World Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, the United Nations Development Program, and URBACT, the studio provides support for urban strategies and master plans of emerging cities in Latin America and the Caribbean, Central and South Asia, Sub-Saharan Africa, and the Western Balkans. In Western Europe, superwien is working on urban design, urban planning, master planning, and metropolitan planning projects—with a sound track record of winning architecture and urban design competitions.

About the Lecture:

Future Public Spaces – Urban Design in Times of Crisis

What does it take to renew or articulate a public space? When we strive for integrated urban development, we must acknowledge that public spaces can play many roles. They can be places for transit, or places for economic activity, social encounter, recreation, and much more. They also provide essential opportunities for the integration of green and blue infrastructures, which are becoming increasingly important for climate change adaptation. Needs for public space, and the demands made on them, are diverse; moreover, they are very specific to the local spatial and social conditions in which people live. Hence action at the neighborhood level is critical; it should involve interaction and co-creation with local residents to find out what they actually need. At the beginning of the COVID-19 pandemic, superwien was commissioned to develop innovative designs for urban public spaces in three cities: Dhaka (Bangladesh), Maputo (Mozambique), and Santo Domingo (Dominican Republic). The main objective of this applied research (in cooperation with four academic partners) was to strengthen the capacity of local government to carry out participatory urban design projects.

Recently, the team of superwien also worked in Prishtina over the last year and designed a catalgoue of proposals for the city and how it could develop in the next ten year toward a climate-friendly and creatvie metropolis in the network of thriving cities in the Western Balkans.  https://vimeo.com/780651429

AL/

Roland Krebs, superwien urbanism zt gmbh

Koha dhe Vendi: 21:00 7 Korrik 2023, Kino Armata

Roland Krebs është një planifikues dhe projektues urban nga Vjena (Austri) i cili zhvillon plane zbatuese strategjike për qytetet për të trajtuar rritjen urbane. Që nga viti 1999, ai ka fituar përvojë ndërkombëtare në projektet e planifikimit dhe projektimit urban në Amerikën Latine dhe Karaibe, Azinë Qendrore dhe Jugore, Evropën Qendrore dhe Juglindore dhe Afrikë. Ka studiuar planifikimin urban dhe rajonal në Universitetin e Teknologjisë të Vjenës (TU WIEN) dhe u diplomua në menaxhim strategjik (MBA) në Universitetin Belgrano (UB) në Argjentinë, përpara se të merrte një diplomë pasuniversitare në Universitetin Oberta de Catalunya (UOC) në Barcelonë (Spanjë) në bashkëpunim me Oficina del Historiador de La Habana (Kubë). Roland është anëtar i dhomave të arkitektëve në Vjenë dhe Berlin dhe aktualisht është Ekspert Kryesor në URBACT, programi i qyteteve të Bashkimit Evropian. Roland jep mësime për planifikimin dhe dizajnin urban në TU WIEN, në Universitetin e Artit dhe Dizajnit në Linz dhe në Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Arkitekturë në Kampusin dhe Ndërtesat e Gjelbërta në Vjenë. Ai është një bashkëthemelues i superwien dhe anëtar bordi i platformës së tokës së mrekullive për arkitekturën evropiane.

Superwien është një studio për urbanizëm dhe arkitekturë të qëndrueshme me qendër në Vjenë (Austri). Kompania, e themeluar nga Roland Krebs dhe Stefan Mayr në 2017, është e përkushtuar për të mbështetur institucionet publike në kërkimin e tyre për projekte të qëndrueshme urbane. Superwien ka përvojë në teknikat e planifikimit me pjesëmarrje dhe të orientuar drejt dialogut brenda kuadrit të planeve të zhvillimit metropolitan dhe rajonal, planeve strategjike urbane dhe masterplaneve, si dhe projekteve të hapësirës publike dhe krijimit të vendeve. Si konsulentë të organizatave shumëpalëshe si Banka Botërore, Banka Aziatike për Zhvillim, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Banka Ndër- Amerikane për Zhvillim, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe URBACT, studio ofron mbështetje për strategjitë urbane dhe masterplanet e qyteteve në zhvillim në Amerikën Latine dhe Karaibe, Azinë Qendrore dhe Jugore, Afrikën Sub-Sahariane dhe Ballkanin Perëndimor. Në Evropën Perëndimore, superwien po punon për dizajn urban, planifikimit urban, masterplanit dhe planifikimit metropolitane – me një histori të shëndoshë të konkurseve fituese të arkitekturës dhe dizajnit urban.

Rreth Ligjëratës

Hapësirat publike të së ardhmes – Dizajni Urban në kohë krize

Çfarë nevojitet për të rinovuar apo artikuluar një hapësirë publike? Kur përpiqemi për zhvillim urban të integruar, duhet të pranojmë që hapësirat publike mund të luajnë shumë role. Ato mund të jenë vende për tranzit, ose vende për aktivitet ekonomik, takime shoqërore, rekreacion dhe shumë më tepër. Ato ofrojnë gjithashtu mundësi esenciale për integrimin e infrastrukturave te gjelbërta dhe të kaltërta, të cilat po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Nevojat për hapësirë publike dhe kërkesat e bëra ndaj tyre janë të ndryshme; për më tepër, ato janë shumë specifike për kushtet lokale hapësinore dhe sociale në të cilat jetojnë njerëzit. Prandaj, veprimi në nivelin e lagjes është kritik; ai duhet të përfshijë ndërveprim dhe bashkë-krijim me banorët vendas për të zbuluar se çfarë kanë në të vërtetë nevojë. Në fillim të pandemisë COVID-19, superwien u angazhua të zhvillonte dizajne inovative për hapësirat publike urbane në tre qytete: Dhaka (Bangladesh), Maputo (Mozambik) dhe Santo Domingo (Republika Domenikane). Objektivi kryesor i këtij hulumtimi (në bashkëpunim me

katër partnerë akademikë) ishte për të forcuar kapacitetin e qeverisjes vendore për të realizuar projekte të dizajnit urban pjesmarës.

Kohët e fundit, ekipi i superwien punoi gjithashtu në Prishtinë gjatë vitit të kaluar dhe hartoi një katalog propozimesh për qytetin dhe se si ai mund të zhvillohet në dhjetë vitet e ardhshme drejt një metropoli miqësor ndaj klimës dhe në rrjetin e qyteteve të lulëzuara në Ballkanin Perëndimor.

Lectures News
21 Mar 2023

Related News