SANDRA YOUKHANA AND LUKE CASPAR PEARSON

You+Pea is the architectural design practice of Sandra Youkhana and Luke Caspar Pearson. Sandra works in practice, collaborating with a diverse range of Architects and designers, and has been an Architectural Research Assistant at the Bartlett School of Architecture, University College London. She has taught on both MArch and Urban Design programmes at the Bartlett. Luke is a Lecturer in Architecture at the Bartlett, where he is currently finishing a UCL funded PhD on videogames and architecture. Luke is also the tutor of Bartlett Architecture Unit 4, co-founder of the Drawing Futures conference and curator of the REALMS symposium. Together they run MArch Urban Design Research Cluster 12 at the Bartlett and have taught workshops internationally including at countries such as China and South Korea.

You+Pea see architecture as a creative platform which can draw inspiration from all aspects of popular culture, celebrating the graphic and the immediate. Their research utilises both new and established media of architectural representation to explore contemporary cities and how designers can communicate with new audiences. They make architectural videogames, immersive drawings, public installations, interactive devices, architectural toys and 1:1 experiments.

Current research projects include an in-depth study into Japanese arcade ‘Medal Game’ cabinets and their socio-political situation in relation to Japanese gambling laws as a prototype for new urban forms. Drawings from this project won the 2016 RIBA Eyeline drawing prize, and they have lectured on this work at various institutions including UCL, UCA Canterbury, Greenwich School of Architecture and the University of Strathclyde. You+Pea were previously part of a collaborative team from the Bartlett that built The Universal Tea Machine, a pavilion-scale tea making machine commissioned by the Mayor of London for the London 2012 Olympic Games ‘Little Wonders’ programme. They have also curated architectural events in London including UP-POP, a forum discussing pop culture and architecture held as part of the 2015 London Festival of Architecture.

You+Pea’s other ongoing projects extend from collaborations with other UCL faculties, curators and videogame designers through to private residential schemes. Their work has been exhibited at venues including the Royal Institute of British Architects, Royal Academy, Peckham Levels, Greater London Authority, Anise Gallery and Busan International Ferry Terminal. You+Pea projects and writings have been published internationally including in the RIBA Journal, Architectural Research Quarterly, Blueprint, CLOG, Drawing Futures, Interstices and Future Cities 6.

The lecture will be held on the 7th of September at the Jakova Innovation Center in Gjakova starting from 7.00 PM

AL /

You+Pea është një praktikë e dizajnit arkitektonik e themeluar nga Sandra Youkhana dhe Luke Caspar Pearson. Sandra basjkëpunim të gjërësisht me arkitektë dhe Dizajnerë, gjithashtu ka qenë asistente për hulumtime arkitektonike në Bartlett School of Architecture, University College London. Ajo ka dhënë mësim në programet e MArch dhe Urban Design në Bartlett. Luke është ligjërues për arkitekturë në Bartlett, ku ai është duke përfunduar një doktoratë të financuar nga UCL në video lojërat dhe arkitekturë. Luke është gjithashtu mësues i Bartlett Architecture Unit 4, bashkë-themelues i konferencës Drawing Futures dhe kurator i simpoziumit REALMS. Së bashku ata drejtojnë MArch Urban Design Research Cluster 12 në Bartlett dhe kanë dhënë seminare ndërkombëtare duke përfshirë edhe në vende të tilla si Kina dhe Koreja e Jugut.

You+Pea sheh arkitekturën si një platformë kreative e cila mund të nxjerrë frymëzim nga të gjitha aspektet e kulturës popullore, duke përfshirë grafikën dhe atë të çastit. Hulumtimi i tyre shfrytëzon mediat e reja për përfaqësim arkitektonik për t’i eksploruar qytetet bashkëkohore dhe mundësitë për dizajnerët të komunikojnë me audiencat e reja. Sandra dhe Luke bëjnë video lojëra arkitektonike, vizatime intensive, instalime publike, pajisje interaktive, lodra arkitekturore dhe eksperimente 1: 1.

Ndër projektet e tyre aktuale për hulumtim përfshijnë një studim të thellë në arkadin japoneze ‘Medal Game’ dhe situatën e tyre socio-politike në lidhje me ligjet e lojërave të fatit në Japoni, si një prototip për forma të reja urbane. Vizatimet nga ky projekt fituan çmimin e vizatimit të 2016 RIBA Eyeline. You+Pea kanë ligjeruar në lidhje me këtë punë në institucione të ndryshme duke përfshirë UCL, UCA Canterbury, Greenwich School of Architecture dhe University of Strathclyde. You + Pea më parë kanë qenë pjesë e një ekipi bashkëpunues në Bartlett që ndërtuan The Universal Tea Machine, një aparat çaji në pavion I porositur nga kryetari i bashkisë së Londrës për programin ‘Little Wonders’ të Lojrave Olimpike të Londrës 2012. Ata gjithashtu kanë kuruar ngjarje arkitekturore në Londër, duke përfshirë UP-POP, një forum që diskuton kulturën dhe arkitekturën pop e mbajtur si pjesë e Festivalit të Arkitekturës në Londër të vitit 2015.

Projekte të tjera të You + Pea përfshijnë bashkëpunime me fakultetet e tjera UCL, kuratorët dhe projektuesit e video lojërave deri tek skemat private rezidenciale. Puna e tyre është ekspozuar në hapësira të shumta si Royal Institute of British Architects, Royal Academy, Peckham Levels, Greater London Authority, Anise Gallery dhe Busan International Ferry Terminal. Projektet dhe shkrimet e You + Pea janë botuar ndërkombëtarisht duke përfshirë RIBA Journal, Architectural Research Quarterly, Blueprint, CLOG, Drawing Futures, Interstices dhe Future Cities 6.

www.youandpea.com

Ligjerata do mbahet në hapësirat e Jakova Innovation Center, Gjakove me 7 Shtator nga ora 19.00.

Lectures News
18 Mar 2017

Related News