SANTEFACTION WORKSHOP

A collaborative Research Workshop in Prishtina’s Sante 

What is public space and what is happening with public spaces in Prishtina and Ljubljana? Analysing cities like Ljubljana and Prishtina, where public spaces are undergoing a transition from public ownership into private, is more about understanding what is private interest and public interest and how these two can function in collaboration and not always be in conflict with one another. With the dissolution of the state that had the full authority and administration over public spaces, the public space either remained neglected by the new state or the private initiative took over and not only maintained public spaces but in many cases used them for private interests.

Today’s trends and practices of architects and artists try to stimulate residents to actively participate into processes of urban planning and management of public spaces so they can have greater role in shaping and maintaining public spaces more in tune with their needs and visions.

The aim of this workshop is to map the existing situation and trigger communication with residents of an apartment block in Prishtina, in the urban dictionary known as Sante. Sante used to be one of the popular cafés that existed during 1990 in this area. This café no longer exists but the area is still known as Sante and is today a location of many cafés, At the same time it is also a big residential area in the centre of Prishtina.

Based on an experimental research and approach, in collaboration with the community, the workshop will analyse and explore the potentials of this area for socialization, interaction, children’s play [K1] and a new imagination.

Tutors:

Polonca Lovsin, KUD Obrat & Vala Osmani & Albert Heta, Stacioni

All interested should send a short cv at info@prishtinaarchitectureweek.com by 12:00 28.06.2015

AL/

Cka është hapësira publike dhe cka është duke ndodhur me te në Prishtinë dhe Ljubljanë?  Analizimi i qyteteve sikurse Ljubljana dhe Prishtina, në të cilat hapësira publike është duke transformuar nga ajo publike në ate private, ka më shumë për qëllim ta kuptoj cka është interesi publik e cka ai privat dhe se si këto dy mund të bashkë funksionojnë dhe jo gjithë të janë në konflikt me njëri tjetrin. Me shpërbërjën e shtetit që kishte autoritet të plot mbi administrimin e hapësirës publike, ajo  ose u neglizhua nga shteti i ri ose u mirembajt e u përdor për interese private nga iniciativa private. 

Trendet dhe metodologjitë bashkëkohore të përdorura nga arkitektët dhe artistët mundohën ta stimulojnë pjesëmarrjën aktive të qytetarëve në procesin e planifikimin urban dhe menagjimin e hapësirave publike në atë mënyrë që ata ta ken një rol më të madh në modelimin dhe mirëmbajtjën e asaj hapësire duke ju përgjigjur kërkesave të tyre. 

Qëllimi i puntorisë është të mapoj situatën egzistuese në bllokun banesor të njohur si te Santea.  Sante ishte emri i një bari shumë të frekuentuar gjatë viteve 1990 që ndodhej në atë bllok.  Ky bar nuk egziston më por zona në fjalë është e populluar me një numër të madh të bareve si dhe një kompleks i madh banesor.  

Bazuar në hulumtimin dhe qasjën eksperimentale, në bashkëpunim me komunitetin, puntoria do analizoj dhe hulumtoj potencialin e zonës për socializim, bashkëveprim, lojë të fëmijëve dhe një imagjinim të ri.  

Tutorët:

Polonca Lovsin, KUD Obrat

Vala Osmani & Albert Heta, Stacioni 

Gjithë të interesuarit duhet dërguar cv’n e tyre në info@prishtinaarchitectureweek.com deri në ora 12:00 28.06.2015

News Workshops
14 Mar 2015

Related News