SWISS TOUCH IN LANDSCAPE ARCHITECTURE

The Swiss Touch in Landscape Architecture
An exhibition by PRO HELVETIA – The Swiss Arts Council, conceived by Laboratoire Chôros, ENAC, EPFL

Pro Helvetia, the Swiss foundation for culture, presents The Swiss Touch in Landscape Architecture through 36 displays, three audio-visual presentations and online documentation. It is a travelling exhibition stored digitally and conceived by Michael Jakob, Chôros, EPFL. The Swiss Touch in Landscape Architecture retraces the work and impact of Swiss landscape architects.

Landscape architecture continually transforms the environment and the way we approach it. This modern discipline, which began around 1800, quickly evolved throughout the twentieth- century. It is now undergoing an even more spectacular rise as it takes a prominent place within society and becomes established as an important concern.

Landscape architecture is now focused on the development of public spaces, in urban and peri-urban projects. It concerns the management of green spaces within the city and the creation of parks and gardens. It also deals with the integration of wasteland and agricultural terrain into the landscape.

During the twentieth century and beyond, Switzerland played an essential role in the evolution of landscape architecture. Leading projects by Swiss landscape architects can be found both in Switzerland and the rest of the world. Landscape architects play a central role among those professions, which create present and future living spaces, and yet that role is still largely unknown to the general public.

The projects of Swiss landscape architects privilege formal beauty, but also place emphasis on ecological context. The need to respect both the spirit of a place and its history yields designs, which combine, in equal measure, an extreme sense of rigor with elegance.

The present exhibition hints at the richness, diversity and complexity of this fascinating field. The first section deals with theory and history and provides a conceptual framework for the exhibition. The visitor is invited to discover the influence of the history of gardens and the important role played by the pioneers of Swiss landscape architecture. The visitor will also see the crucial function of national exhibitions, including the more recent Lausanne Jardins – the successful international festival of urban garden design. The second section – the core of The Swiss Touch in Landscape Architecture, provides a survey of the most significant landscape architecture studios. The last section, “nouvelle vague”, presents the works of a new generation of landscape architects.

AL /

The Swiss Touch in Landscape Architecture – një ekspozita mbi arkitekturën e peizazhit nga PRO HELVETIA – Këshilli i Arteve Zviceriane, i konceptuar nga Laboratoire Chôros, ENAC, EPFL.

Pro Helvetia – Fondacioni zviceran për kulturën, prezanton The Swiss Touch in Landscape Architecture përmes 36 panelave, tre prezantimeve audio-vizuale dhe dokumentacionit online. Është një ekspozitë udhëtuese digjitale, e konceptuar nga Michael Jakob, Chôros, EPFL. The Swiss Touch in Landscape Architecture rikualifikon punën dhe ndikimin e arkitektëve të peizazhit zviceran.

Arkitektura e peizazhit vazhdimisht transformon mjedisin dhe mënyrën se si i qasemi asaj. Kjo disiplinë moderne, e cila filloi rreth vitit 1800, evoluoi shpejt në të gjithë shekullin e njëzetë. Tani po kalon një rritje edhe më spektakolare pasi merr një vend të shquar brenda shoqërisë dhe krijohet si një shqetësim i rëndësishëm.

Arkitektura e peisazhit tani është e fokusuar në zhvillimin e hapësirave publike, në projektet urbane dhe periferike. Ka të bëjë me menaxhimin e hapësirave të gjelbra brenda qytetit si dhe krijimin e parqeve dhe kopshteve. Arkitektura e peisazhit gjithashtu merret me integrimin e djerrinës dhe terrenit bujqësor në peisazhin.

Gjatë shekullit të njëzetë dhe më gjerë, Zvicra luajti një rol thelbësor në evolucionin e arkitekturës së peizazhit. Projektet drejtuese nga arkitektë të peizazhit zviceranë mund të gjenden në Zvicër si dhe në pjesën tjetër të botës. Arkitektët e peizazhit luajnë një rol qendror mes atyre profesioneve, të cilat krijojnë hapësira të tanishme dhe të ardhshme, megjithatë ky rol ende mbetet i panjohur për publikun e gjerë.

Projektet e arkitektëve të peizazhit zviceranë e privilegjojnë bukurinë formale, por gjithashtu e vënë theksin në kontekstin ekologjik. Nevoja për të respektuar shpirtin e një vendi edhe vet historia e saj jep ide, të cilat kombinojnë, masën e barabartë, ndjenjën ekstreme me elegancën.

Ekspozita e tanishme lë të kuptohet në pasurinë, diversitetin dhe kompleksitetin e kësaj fushe interesante. Pjesa e parë merret me teorinë dhe historinë dhe ofron një kornizë konceptuale për ekspozitën. Vizitori është i ftuar për të zbuluar ndikimin e historisë së kopshteve dhe rolin e rëndësishëm të pionierëve të arkitekturës së peizazhit zviceran. Vizitori do të shohë gjithashtu funksionin vendimtar të ekspozitave kombëtare, duke përfshirë edhe Lausanne Jardins – festivali i suksesshëm ndërkombëtar i dizajnit të kopshtit urban. Seksioni i dytë – thelbi i “Swiss Touch” në arkitekturën e peizazhit, ofron një studim të studiove më të rëndësishme të arkitekturës së peizazhit. Seksioni i fundit, “nouvelle vague”, paraqet veprat e një brezi të ri të arkitektëve të peizazhit.

Exhibitions News
14 Mar 2014

Related News