TECHNO REBEL BODIES WORKSHOP

Estetikë e re, identitete të reja, e ardhme e re për Arkitekturën e Kosovës

Udhëheqesit e Punëtorise: Víctor Cano Ciborro, José Javier Cullen, José de Andrés, Ana Sabugo, Arquitectura Subalterna

Një ndër ndërtesave më emblematike të Prishtinës është “Kulla e Rilindjes”. Ajo u ndërtua në vitin 1979 nga arkitekti brutalist maqedonas Georgi Konstantinovski, nxënës I Paul Rudolph-it. Kjo ndërtesë ka një çati shumë interesante. Në këtë struktur haptas mund të vërehet plani i Ville Saboye. Ville Saboye u ndërtua nga Le Corbusier në vitin 1929. Shikoni përsër. Shikoni dritaret horizontale!! Aty, në krye, Stili Ndërkombëtar po udhëheq ndërtesën. Në 2005 Rilidnja u rimodelua dhe fasada e saj u kthye në një sipërfaqe me shkëlqim që përpiqet të zhdukë peshën e një ndërtese brutaliste, duke ndjekur shtegun e krijuar nga Mies Van der Rohe dhe degën më racionale të Lëvizjes Moderne.

Ky tregim rreth ndërtimit të Rilindjes është një tregim i shkurtër rreth asaj se si stilet ndërkombëtare dhe të huaja morën pushtetin në Kosovë, duke e larguar tërësisht identitetin e Kosovës nga ikona e Prishtinës. Pra, është koha për të menduar, kuptuar dhe ndërtuar estetikën e këtij vendi.

Si është kuptuar hapësira nga kosovari? Cila është estetika e Kosovës?

Që të përpiqemi t’u përgjigjemi këtyre pyetjeve, duhet ta kuptojmë se Kosova është vendi me popullsinë më të re të Evropës. Si pasojë, dinamika hapësinore që do ta udhëheqë Kosovën si vend në vitet e ardhshme duhet të fokusohet në rrëfime të reja, të freskëta dhe të fuqishme.

Punëtoria do të ketë një fokus të veçantë në “Projektin Rilindja Warehouse” të iniciuar nga ekip i profesionistëve të rinj Hapësira, ku tingujt modern elektronike përdoren për t’I rivitalizuar hapësirat e braktisura me rëndësi historike dhe kulturore. Si rezultat, gjithnjë e më e rëndësishme bëhet vetëdijesimi në motivet që e nxisin këtë konceptualizim, ndërsa në të njëjtën kohë, dekonstruktimi i arsyeve që nxit publikun e gjerë të bëhet pjesë e këtij rindërtimi kulturor. Në tërësinë e saj, Hapësia ka qenë bërthama e një lëvizjeje bashkëkohore e cila kërkon të kapërcejë hendekun ndërmjet hapësirave fizike të zakonshme dhe zbehjes së ritualeve muzikore moderne.

Gjatë epokës së Titos, stile të reja muzikore si techno, punk dhe rrjedhat e tjera shfaqen në Evropën e Vjetër, Mbretëria e Bashkuar dhe Amerika, u pranua dhe nxitet nga qeveria për shkak se ajo ishte një sinjal i modernizimit.

Tani për tani, muzika techno e Kosovës është një nga tingujt më të njohur në botë dhe ne do të përqendrohemi në hapësirat e promovuara nga ky lloj kulture. Muzika Techno merr emrin e saj nga libri “Vala e tretë” e sociologjisë Alvin Toffler që emëron “Rebelët e Techno” për banorët bashkëkohorë të përcaktuar nga decentralizimi, demaskimi dhe personifikimi. Rebelët e Techno-s e kuptonin hapësirën jo përmes modeleve të dizajnit – siç janë masat e Modulorit apo ato racionaliste; Ato udhëhiqen nga efektet dhe ndjesitë.

TECHNO REBEL BODIES është një punëtori 5-ditore e udhëhequr nga ‘Arquitectura Subalterna’- ku do të hulumtohet në mënyrë teorike dhe praktike hapësira e Rilindjes nëpërmjet dy ndërtimeve: një’ CARTOGRAPHY ‘për zbulimin e estetikës së kundër-kulturës së Techno-s, dhe tjetra’ REBEL CONSTRUCTION ‘, për të ndjer efektet e Spektivitetit të Rebelëve Techno.

Si përshtatet hapësira në një festë? // Cilat lloje të dritave përdoren? // Si ndjehen shqisat specifike nga vëllimit I lartë i muzikës? // Si ndikon ngjyra dhe errësira në trupin tuaj? // Çfarë estetika janë të lidhura me muzikën techno? // Si janë rrobat që përputhen me këtë estetikë? // Si mund të kuptohet hapësirë përmes efekteve të tyre?

Ne do të analizojmë arkitekturat e rebelëve të techno-s.

Arkitekturat të përcaktuara nga organet që veprojnë në hapësirë.

Gjithë të interesuarit dërgoni cv-n dhe detajet tuaj deri me datën 30 qërshor në media@prishtinaarchitectureweek.com duke cekur “techno rebel bodies” ne emailin tuaj.

We are going to analyse techno rebels’ architectures!

Architectures defined by bodies that act in space!

To apply for the workshop send your cv with contact details before the 28th of June to media@prishtinaarchitectureweek.com noting “techno rebel bodies” in the emails subject. 

TECHNO REBEL BODIES

New aesthetics, new identities, new futures for Kosovo Architecture

Directed by Arquitectura Subalterna

Tutors: Víctor Cano Ciborro,  José Javier Cullen, José de Andrés, Ana Sabugo

The Prishtina most emblematic building is probably the ‘Rilindja Tower’. It was constructed in 1979 by the Macedonian brutalist architect Georgi Konstantinovski –disciple of Paul Rudolph-. This building has a very interesting rooftop. If you look at this, maybe you can see how the Ville Saboye is there. Ville Saboye was built by Le Corbusier in 1929. Gaze at it. Look at the horizontal windows!!! Did you get it? There, in the top, the International Style is guiding the building. In 2005 Rilindja was revamped and its façade turned on in a shiny surface that tries to eradicate the weight of a brutalist building, following the pathway created by Mies Van der Rohe and the more Rationalist branch of the Modern Movement.

This narrative about Rilindja building is a short story about how international and foreign styles took the power in Kosovo, but Kosovo identity does not appear in this building, in the icon of Prishtina. So, it is time to think, understand and built the aesthetic of the country. 

How is the space understood by Kosovan? What is the aesthetics of Kosovo? 

To try to answer these questions, we have to realise Kosovo is the country with the youngest population of Europe. In consequence, the spatial dynamics that will lead Kosovo as a country in the next years should be focused on new, fresh and powerful narratives.

                  Rilindja Tower is situated over Rilindja space, an inhabited basement where other kinds of spatial dynamics are developing. There, will focus on ‘Rilindja-Warehouse-Hapesira’, a place with an old-factory aesthetic, where from time to time a techno party takes place. This is a very important fact because the participants in that event are the young Prishtina people that have to lead the country in the next decades, we have to analyse their ideas, interests, aesthetics and spatial practices. 

During Tito era, new music styles such as techno, punk and other emerging streams in the Old Europe, United Kingdom, and America, were accepted and fostered by the government because they were a signal of modernization. 

Right now, Kosovo techno music is one of the most recognised sounds in the world and we are going to focus in the spatialities promoted by this kind of culture. Techno music is named after the book “The third wave” of the sociologist Alvin Toffler that name ‘Techno rebels’ to the contemporary inhabitants defined by: decentralization, demassification and personification. Techno rebels didn’t understand the space through design patterns –like Modulor´s rationalistic measures-; they are guided by emotions, affects and sensations. 

In this context, throughout a 5-day workshop, we are going to explore in a theoretical and practical way this situation through two constructions: one individual ‘CARTOGRAPHY’ for unveiling this movement, and one ‘REBEL CONSTRUCTION’, to feel -in your own body- the effects of the Techno Rebels Spatiality. 

How is the space in a rave party? // What kinds of lights are used that work like if you were blinking? // How do specific senses get stunned because of high music volume? // How do the colour and the darkness affect to your body? // What aesthetics are linked to techno music? // How are the clothes that match with this aesthetic? // How could space be understood through their effects? 

TECHNO REBEL BODIES is a 5-day workshop -directed by ‘Arquitectura Subalterna’- where will be explored in a theoretical and practical way the Rilindja space through two constructions: one ‘CARTOGRAPHY’ for unveiling aesthetics of Techno´s counterculture, and one ‘REBEL CONSTRUCTION’, to feel -in your own body- the effects of the Techno Rebels Spatiality.

How is the space in a rave party? // What kinds of lights are used that work like if you were blinking? // How do specific senses get stunned because of high music volume? // How do the colour and the darkness affect to your body? // What aesthetics are linked to techno music? // How are the clothes that match with this aesthetic? // How could space be understood through their effects?

Guys! We are going to analyse techno rebels’ architectures! Architectures defined by bodies that act in space! 

It is time to feel space!  

Tehno Rebel Bodies  

Estetikë e re, identitete të reja, e ardhme e re për Arkitekturën e Kosovës

Një ndër ndërtesave më emblematike të Prishtinës është “Kulla e Rilindjes”. Ajo u ndërtua në vitin 1979 nga arkitekti brutalist maqedonas Georgi Konstantinovski, nxënës I Paul Rudolph-it. Kjo ndërtesë ka një çati shumë interesante. Në këtë struktur haptas mund të vërehet plani i Ville Saboye. Ville Saboye u ndërtua nga Le Corbusier në vitin 1929. Shikoni përsër. Shikoni dritaret horizontale!! Aty, në krye, Stili Ndërkombëtar po udhëheq ndërtesën. Në 2005 Rilidnja u rimodelua dhe fasada e saj u kthye në një sipërfaqe me shkëlqim që përpiqet të zhdukë peshën e një ndërtese brutaliste, duke ndjekur shtegun e krijuar nga Mies Van der Rohe dhe degën më racionale të Lëvizjes Moderne.

Ky tregim rreth ndërtimit të Rilindjes është një tregim i shkurtër rreth asaj se si stilet ndërkombëtare dhe të huaja morën pushtetin në Kosovë, duke e larguar tërësisht identitetin e Kosovës nga ikona e Prishtinës. Pra, është koha për të menduar, kuptuar dhe ndërtuar estetikën e këtij vendi.

Si është kuptuar hapësira nga kosovari? Cila është estetika e Kosovës?

Që të përpiqemi t’u përgjigjemi këtyre pyetjeve, duhet ta kuptojmë se Kosova është vendi me popullsinë më të re të Evropës. Si pasojë, dinamika hapësinore që do ta udhëheqë Kosovën si vend në vitet e ardhshme duhet të fokusohet në rrëfime të reja, të freskëta dhe të fuqishme.

Kthehemi në ndërtesën e Rilindjes. Afër sallës së hyrjes – duhet të dimë nëse kjo është shtëpia e vjetër e shtypit apo ku është gjendja e saj e saktë – ekziston një hapësirë ​​ku zhvillohen edhe lloje të tjera të dinamikës hapësinore. Emri i saj është “Rilindja-Magazina-Hapësira”, një vend me një estetikë të vjetër fabrike, ku herë pas here ndodhin ngjarje të muzikës techno. Ky është një fakt shumë i rëndësishëm sepse pjesëmarrësit në atë ngjarje janë të rinjtë e Prishtinës që duhet të udhëheqin vendin në dekadat e ardhshme, ne duhet të analizojmë idetë, interesat, estetikën dhe praktikat e tyre hapësinore.

Gjatë epokës së Titos, stile të reja muzikore si techno, punk dhe rrjedhat e tjera shfaqen në Evropën e Vjetër, Mbretëria e Bashkuar dhe Amerika, u pranua dhe nxitet nga qeveria për shkak se ajo ishte një sinjal i modernizimit.

Tani për tani, muzika techno e Kosovës është një nga tingujt më të njohur në botë dhe ne do të përqendrohemi në hapësirat e promovuara nga ky lloj kulture. Muzika Techno merr emrin e saj nga libri “Vala e tretë” e sociologjisë Alvin Toffler që emëron “Rebelët e Techno” për banorët bashkëkohorë të përcaktuar nga decentralizimi, demaskimi dhe personifikimi. Rebelët e Techno-s e kuptonin hapësirën jo përmes modeleve të dizajnit – siç janë masat e Modulorit apo ato racionaliste; Ato udhëhiqen nga efektet dhe ndjesitë.

Ne do të analizojmë arkitekturat e rebelëve të techno-s.

Arkitekturat të përcaktuara nga organet që veprojnë në hapësirë.

News Workshops
21 May 2017

Related News