TOESTAND

Toestand is an organisation which focuses on the socio-cultural reactivation of vacant spaces in the city. Free (as in free speech, but also as in free coffee) space is scarce, especially in the city. On the other hand, many sites and buildings are abandoned for reasons such as speculation or government administration issues. Toestand reconciles these two issues by communicating on the issue, facilitating the installation of temporary socio-cultural centres, and organising them ourselves under the term ‘Spontaneous Action Zones’. The organisation Toestand organised and organises projects mainly for and by young people. Though our target group is large (people and their friends), our focus is on youngsters. They experience even more than adults the lack of a space in which they can express themselves freely. As an organisation build up by young people itself, we have been frustrated by this time and again, and want to offer an experience to current generations.

AL /

Toestand është një organizatë e cila fokusohet në riaktivizimin socio-kulturor të hapësirave të lira në qytet. Hapësira e lirë (si në fjalë e lirë, por edhe si në kafe e lirë) është e pakët, sidomos në qytet. Nga ana tjetër, shumë vende dhe ndërtesa janë braktisur për shkaqe të tilla si çështjet administrative, spekulative apo qeveritare. Toestand pajton këto dy çështje duke komunikuar për këtë çështje, duke lehtësuar instalimin e qendrave të përkohshme social-kulturore, si dhe duke i organizuar nën termin “Zonat e Veprimit Spontan”. Organizata Toestand ka organizuar dhe vazhdon të organizojë projekte kryesisht për të rinjtë dhe nga të rinjtë. Edhe pse grupi i tyre i synuar është i madh (njerëzit dhe miqtë e tyre), fokusi i tyre është në të rinjtë. Ata përjetojnë më shumë se të rriturit mungesën e hapësirës ​​në [FC1] të cilën ata mund të shprehen lirisht. Si një organizatë e ndërtuar nga vet të rinjtë, të cilët kanë qenë të frustruar nga kjo kohë por që prapë se prapë  duan t’i ofrojnë një përvojë gjeneratave të tanishme.

‘Toestand Mache Prishtina’ është një projekt bashkëpunues mes Toestand vzw (Belgjikë), InfoQuartier Mache (Zvicër) dhe Fondacionit Kosovar të Arkitekturës – Java e Arkitekturës në Prishtinë (Kosovë).

Edhe pse Kosova ende përballet me shumë probleme, Prishtina (dhe pjesa tjetër e vendit) ka shumë iniciativa kulturore, kolektive, ngjarje, artistë dhe individë të angazhuar. Por ka një mungesë të hapësirës ku këta individë, shpesh të rinjtë, mund të bashkohen për eksperimente, punë, shkëmbim të njohurive dhe organizim të aktiviteteve. Hulumtimi, nga ana tjetër, tregon se qyteti ka plot hapësira boshe dhe të braktisura. Ky projekt ka për qëllim të tregojë dhe zbatojë zgjidhjen alternative për këtë çështje. Toestand Mache Prishtina dëshiron të tregojë potencialin e madh të revitalizimit të ndërtesave të zbrazëta dhe të braktisura dhe dëshiron për të fuqizuar të rinjtë në Prishtinë që të ri-mendojnë veten e tyre dhe potencialin e qytetit të tyre.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News