UNA-VISION WORKSHOP

2 days introduction in permaculture & practice in nature: 

1 – 2. July 2015

Location: Kukaj village, near Novo Brdo

Time: 08:00 – 18:00 

In this workshop we will use the Kukaj valley as a practical example to understand and use the permaculture principles. The plan is to create a Being Space/ecovillage in the Kukaj village with the help of permaculture methods. During the Summer School you have the chance to be part of this exciting process. Furthermore we will build the first community stone-house. Read more here: www.unavision-kosovo.net or join us on facebook.com/unavision-kosovo

Permaculture is a method of designing sustainable human environments using nature as a model. It offers tools for shaping completely sustainable habitats that produce their own food and energy, to economic alternatives and new social structures.

Registration: info@thinkcamp.eu

AL/

Njohja dyditorë me permakulturë dhe praktika në natyrë:

1-2 Korrik 2015 
Koha: 08:00 – 18:00

Në këtë puntori  si shembull do ta përdorim luginën e Kukajt si shembull praktik për ta kuptuar dhe ti përdorur parimet e Permakultures.  Qëllimi është për ta krijuar një hapësirë jetë-ofruese/ekofshat në luginën e Kukajt me ndihmën e metodave të permakultures.
Gjatë shkolles verore ju keni mundësi për të qenë pjesë e këti procesit.

Për më tepër ne do ta ndërtojmë shtëpinë e parë nga guri per komunitet. 
Lexoni më shumë këtu:  www.unavision-kosovo.net    ose bashkohuni me ne në  facebook.com/unavision-kosovo 

Permakultura është një metodë e dizajnimit të mjediseve të qendrueshme njerëzore duke përdorur natyrën si model.  Kjo ofron mjete për formësimin plotësisht të banimeve të qendrueshme që prodhojnë ushqimin  dhe energjinë e tyre, të mundësive ekonomike dhe strukturave të reja sociale.

Regjistrimi: info@thinkcamp.eu

News Workshops
14 Mar 2015

Related News