VERA SERIAKOV & NELA KADIC

BLOK was founded by Vienna based architects Nela Kadic, Vera Seriakov & Markus Tomaselli.
We have been working together since 2010 – still at university back then. Our professional relationship – as well as our great friendship – felt unbelievably natural and rewarding just from the beginning. We developed an own way of creating images in order to convey our thoughts and visions to a wider public.

Most of their projects deal with the introduction of socially and economically sustainable processes. They try to find strategic and structural urbanistic solutions in order to gain a more balanced and fair society. Their goal is to convince their audience by offering structural, objective explanations and argumentations to sensitive, existential topics and urban phenomena.

AL /

BLOK u themelua nga tre arkitekt me bazë në Vienë Nela Kadic, Vera Seriakov dhe Markus Tomaselli.

Arkitektet janë duke punuar së bashku që nga viti 2010 – qysh nga universiteti.

Kanë zhvilluar një mënyrë të vecant për krijimin e imazheve në mënyrë që të përcjellin mendimet dhe vizionet e tyre për publikun e gjerë.

Shumica e projekteve të tyre kanë të bëjnë me futjen e proceseve të qëndrueshme shoqërore dhe ekonomike. Kanë qëllim që të zbulojnë strategji dhe struktura urbanistike për të fituar një shoqëri më të balancuar dhe të drejtë. Qëllimi është për të bindur audiencën duke ofruar struktura, shpjegime objektive dhe argumente për të ndjeshme, tema ekzistenciale dhe fenomenet urbane.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News